ОЦЕНУВАЊЕ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

ОЦЕНУВАЊЕ

bullet

ИКТ во наставата

bullet

веб сајтови изработени од ученици

ШТО Е ОЦЕНУВАЊЕТО?

bullet постапка
bullet мерење
bullet проверување
bullet вреднување
bullet класирање
bullet бележење
bullet следење на напредокот на ученикот
bullet водење на ученикот од незнаење кон знаење
bullet определување на постигањата на ученикот
bullet процес (научен процес и клучен дел на наставниот процес)
bullet споредување на постигањата на ученикот со планираните цели по одделни предмети
bullet одлучување за личните карактеристики на знаењето врз основа на проверка на критериумите
bullet збир од информации за способностите на ученикот и неговиот напредок и успех
bullet означување на положбата на наставникот и на неговиот однос кон ученикот во наставата
bullet составен дел на развојот и следењто на постигањата во сите подрачја на човековото дејствување

ШТО Е ОЦЕНКАТА?

bullet завршен акт на постапката на оценување
bullet цифра или збор
bullet елемент на оценување
bullet суд
bullet ред
bullet резултат од оценувањето
bullet ознака за вкупните постигања на ученикот

ВИСТИНСКАТА ОЦЕНКА

bullet информира
bulletе правовремена
bulletе јасна
bulletе заснована
bulletе јавна
bullet вклучува учество на ученикот
bullet поттикнува
bullet нуди нови очекувања, потреба за развој, истражување
bullet во преден план го има напредокот, посебните постигања со оглед на целта

 

bullet

ИКТ во наставата

bullet

веб сајтови изработени од ученици

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]