ПРОЕКТИ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

ПРОЕКТИ                                      ОЦЕНУВАЊЕ

bullet

ИКТ во наставата

bullet

веб сајтови изработени од ученици

ШТО Е УЧЕЊЕ ПРЕКУ ПРОЕКТИ?

                    Проектите претставуваат стратегија на учење при што учениците се ангажираат во сложени активности. Тие вообичаено бараат работа според чекори-фази и во одредено време, повеќе од неколку училишни денови или во рамки на едно полугодие.

                   Проектите треба да се фокусираат на развој на продукт, при што учениците ги организираат сите активности, водат истражувања, решаваат проблемии синтетизираат информации.

        Иако проектот како методологија не е нов концепт, тоа е приод што поддржува многу задачи со кои наставниците се соочуваат денес, како што е среќавањето со стандарди, инкорпорирањето на автентично оценување, вклучувањето на повисоки мисловни активности и способности и обезбедување на искуства што ги поттикнуваат индивидуалните интереси и способности.

ЗОШТО ДА СЕ ПРИМЕНУВА МЕТОДОТ НА УЧЕЊЕ ПРЕКУ ПРОЕКТИ?

bullet ученикот е активен и одговорен носител во процесот на учење
bullet учењето има долготрајни резултати
bullet наученото наоѓа примена и е поврзано со реалноста
bullet учениците се мотивирани заради нивното активно учество и тие самите одлучуваат како ќе дојдат до одговорите и како ќе ги решат проблемите кои се поставени во проектот
bullet резултатите од проектот се одлично средство за подобрување на комуникацијата помеѓу наставникот и учениците (тие дискутираат и меѓусебно учат)
bullet ученикот учи како да учи

УЛОГАТА НА УЧЕНИКОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ ПРЕКУ ПРОЕКТИ

bullet ученикот активно учествува во решавањето на проблемот
bullet сноси одговорност за своето образование
bullet мотивиран е и задоволен од своите постигнувања
bullet свесно доаѓа до своите заклучоци

УЛОГАТА НА НАСТАВНИКОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕТО ПРЕКУ ПРОЕКТИ

bullet наставникот претставува координатор на работата
bullet помага во прцесот на реализација на проектот
bullet ги надгледува учениците во текот на работата
bullet ги оценува учениците

 

bulletОЦЕНУВАЊЕ
bullet

ИКТ во наставата

bullet

веб сајтови изработени од ученици

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]