ВТОРА ОБУКА

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

bulletОБУКИ ЗА НАСТАВНИЦИ
bullet ИЗВЕШТАИ ОД ОБУКИ
bullet ПРЕЗЕНТАЦИИ ОД ОБУКИ
bullet ПРВА ОБУКА
bullet ВТОРА ОБУКА

Втора обука

-Информациска технологија во наставата

20-21 Јануари, 2004

20 Јануари-вторник

 08.30-12.00-Работа на интернет и употреба на интернет во наставниот процес

 08.30-09.00  Повторување на основните поими за интернет

bullet

(како да се приклучиме на интернет, како да пратиме електронска порака и како да ја отвориме својата пошта, како се пребарува на интернет, приказ на веб сајтови каде може да најдеме планови за час, приказ на проекти кои може да се спроведат преку интернет и поим за колаборативни проекти)

bullet

Праќање и отварање на електронска пошта;

bullet

Пребарување на интернет со конкретна цел-работна задача 

Работна задача: Пронајди неколку веб сајта кои би ти користеле во наставниот процес; пронајди веб сајтови каде може да се пријавиш за учество на проект -препрати ги тие веб адреси преку е-маил

  11.00-11.30 Работна задача(едноставно куцање во word)

                       -Користење на ИКТ во наставниот процес-наведи:

               1. Позитивни достигнувања од користење на ИКТ во наставниот процес-причини?

               2.Тешкотии при користење на ИКТ во наставата-причини?

               3. План за во иднина

                   -како да ја застапиме ИКТ повеќе во наставниот процес?

                  -какви акции можеме да превземеме?

                  -како да стигнеме до нивото кон кое се стремиме?

     11.30-12.00     Презентација од работата по групи

 

21 Јануари -среда   8.30-12.00-Работа во word

 

      08.30-09.30         Повторување на работа во word

(куцање текст, вметнување табели, вметнување на слики и симболи, вметнување на математички изрази и симболи,изразување на податоци преку дијаграми, сенчење на текст,  врамување на текст,  снимање на документот-во фолдер и на флопи)

        09.30-10.00 Колаборативни проекти-приказ на примери на интернет

Работна задача (во групи)

  Направи план за колаборативен проект во word при што ќе ги искористиш сите можни алатки претходно споменати, а притоа ке дадеш свој план и свои идеи за следните точки од проектот:

bullet

Тема на проектот

bullet

Цел на проектот

bullet

Партнери

bullet

Улога на партнерите

bullet

Придобивки од соработката

bullet

Каде ќе најдете партнери

bullet

Насоки за проектот

bullet

Вид на активности

bullet

Термини на проектот

bullet

Ресурси

Презентација од работата по групи

bulletОБУКИ ЗА НАСТАВНИЦИ
bullet ИЗВЕШТАИ ОД ОБУКИ
bullet ПРЕЗЕНТАЦИИ ОД ОБУКИ
bullet ПРВА ОБУКА
bullet ВТОРА ОБУКА

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]