ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

bulletОД 1 - 4
bullet ПРИЕМНИ ДЕНОВИ
bulletОД 5 - 8

 

 ПРИЕМНИ ЧАСОВИ НА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

                             ЗА УЧЕБНАТА 2003/2004 ГОДИНА

1. Кушевска Магдалена, наставник по физика и математика,

      5а, 5в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, четврток, 5ти час

2. Кажлева Грозданка, наставник по македонски јазик,

      5а, 5б, 5в, 8а, 8б, четврток, 5ти час

3. Митевска Катерина, професор по англиски јазик,

     5а, 5б, 5в, 7а, 7в, 8б, 8в, четврток 5ти час

4. Трајкова Билјана, професор по англиски јазик,

      6а, 6б, 6в, 7б, 8а, петок, 2ри час

5. Сашо Серафимовски, професор по географија,

     5а,б,в 6а,б,в 7а,б,в 8а,б,в понеделник 3ти час, среда 7ми час

6. Спасе Колеќевски, наставник по ОТП,

      5а,б,в 6а,б,в 7а, 8а,б,в понеделник 4ти час

7. Марика Јошева, професор по историја,

     5б,в 6а,б,в 7а,б,в 8а,б,в среда, 3ти час

8. Јадранка Георгиевска, наставник по математика,

      5б, 7а, 8а,б,в четврток, 4ти час

9. Маја Васовиќ, професор по биологија,

     6а,б,в, 7б, 8а,б,в, петок, 3ти час

10. Жабевска Силвана, наставник по македонски јазик,

        6а,б,в, 7а,б, понеделник, 3ти час

11. Мојсова Вера, професор по хемија,

        7в, 8а,б,в, петок, 3ти час

12. Рада Стаменковска, наставник по математика,

       6а,б,в,7б,в, четврток, 3ти час

13. Зоран Ристовски, професор по германски јазик,

        6а,б,в, 7а,б,в, 8а,б,в, петок, 3ти час

14. Спасе Георгиевски, наставник по ликовно образование,

        5а,б,в 6а,б,в, 7а,б,в, 8а,б,в, петок, 2ри час

15. Фодуловиќ Мирјана, наставник по музичко образование,

        5а,б,в, 6а,б,в, 7а,б,в, 8а,б,в, понеделник, 4ти час

16. Трајковски Круме, професор по физичко образование,

         5б,в,6а,б,в, 7а,б,в 8б,в, четврток, 4ти час

17. Угриновски Марјан, професор по физичко образование,

         5а, 8а, четврто, 4ти час

18. Јуруков Игор, професор по историја,  граѓанска култура, 7а,б,в,5а,8а,б,в, петок, 7ми час

19. Стојанова Сузана, професор по хемија,

        7а,б, среда, 3ти час

20. Петрушевска Марина, професор по информатика,

         7а,б,в, 8а,б,в понеделник 5ти час

21. Јовчевска Олимпија, професор по биологија,

        5а,б,в7а,в, вторник, 4ти час

22. Заборска Лидија, наставник по македонски јазик,

        7в, 8в, среда, 5ти час

bulletОД 1 - 4
bullet ПРИЕМНИ ДЕНОВИ
bulletОД 5 - 8

 

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]