УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

bulletДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ
bullet УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА
bulletЦРВЕН КРСТ
bulletПОЕЗИЈА
bulletВЕБ СТРАНИ

     Ученичка заедница во училиштето

 

       Активностите во ученичките организации во училиштето се од посебно значење за правилниот воспитно-образовен развој на учениците.

       Во составот на воспитно-образовниот процес во училиштето активно работи и ученичката заедница.

       Во неа членуваат сите ученици од 1во-7мо одд. Секоја паралелка избира свое раководно тело од ученици кои на состаноците ги поставуваат и успешно ги решаваат проблемите од секојдневниот детски живот.

        Во почетокот на учебната година наставниците и учениците изготвуваат план и програма за работа на заедницата и во текот на учебната година се реализира истиот.

         Соработката меѓу наставниците, учениците и педагошко-психолошката служба во училиштето е голема.

          На состаноците се решаваат одредени проблеми и прашања и се поставуваат одговори кои влијаат врз успехот и поведението на учениците, културно-забавниот живот, социјалните прашања, хигиената и естетскиот изглед на училиштето итн.

          Ученичката организација овозможува учениците да бидат активно вклучени во училишниот живот, да го искажат своето мислење и самостојно да ги решаваат проблемите поврзани со нивниот живот и работа во училиштето.

bulletДЕТСКИ ПАРЛАМЕНТ
bullet УЧЕНИЧКА ЗАЕДНИЦА
bulletЦРВЕН КРСТ
bulletПОЕЗИЈА
bulletВЕБ СТРАНИ

 

 

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]