ПЛАН ЗА ЧАС

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

 

 

bulletГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН И ТЕМАТСКИ ПЛАН
bulletПЛАН ЗА ЧАС
bulletАКТИВНОСТИ ЗА ЧАС

           

Модел на план за час, професор Катерина Митевска

Критериуми за оценување по предметот англиски јазик, професор Билјана Трајкова

Критериуми за оценување по предметот математика, наставник Јадранка Георгиевска

5то одд. Историја, Историјата и нејзиното значење, професор Игор Јуруков

5то одд. Историја, Поделба на историјата, професор Игор Јуруков

5то одд. Историја, Настанокот на човекот и животот во камено време, професор Игор Јуруков

5то одд. Историја, Човекот во метално време, професор Игор Јуруков

5то одд. Историја, Верувањата на човекот во најстарите заедници, професор Игор Јуруков

5то одд. Историја, Историјата на балканот и Македонија во праисторијата, професор Игор Јуруков

6то одд. Биологија, Животни процеси кај растенијата-Афтотрофна-хетеротрофна исхрана, професор Маја Васовиќ-Чочоровска

6то одд. Биологија, Афтотрофна-хетеротрофна исхрана, професор Маја Васовиќ-Чочоровска

8-мо одд. Биологија,Наследност кај човекот, Хромозоми и гени , професор Маја Васовиќ-Чочоровска

 

bulletГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН И ТЕМАТСКИ ПЛАН
bulletПЛАН ЗА ЧАС
bulletАКТИВНОСТИ ЗА ЧАС

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]