ПЕДАГОГ , ПСИХОЛОГ

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

ПЕДАГОГ , ПСИХОЛОГ

ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА ВО УЧИЛИШТЕТО

 

Педагог: Соња Димитровска

Психолог: Елизабета Ивановиќ

                Повеке од две и пол децении во нашето училиште  педагошката служба со успех ги извршува поставените воспитно- образовни задачи, воспитувајки ги младите генерации во духот  и вредностите на своето време.

                 За прв педагог во училиштето била назначена    г-га Благородна Никодиновска.  По нејзиното  заминување како советник во  Бирото за развој на Р. Македонија за  педагог во училиштето е назначена  г-гаМарија Хроват која цели 20 год.успешно ја водеше педагошката служба.

Примената на современи  начини и методи на различни проблеми од областа на воспитанието и образованието како и иновации во наставата се одлика на долгогодишната работа на  педагошката служба во училиштето.                 Тенденциите на оваа служба се :

- да се подигне воспитанието и образованието кај учениците на повисико ниво, да им помогнеме полесно и поквалитетно да преминат во повисоките одделенија како и во средното образование;

-модернизација на наставниот процес во училиштето, со примена на современа технологија и постојано усовршување на наставниот кадар;

-вклучување на родителите во процесот на учење на нивните деца и  подобрување на условите во училиштето;

-изградување на повисоки критериуми за оценување и објективно вреднување на трудот и знаењата на учениците.

                 Педагошко- психолошката служба  е активно вклучена во  следниве проекти:

bullet

Описно оценување

bullet

Инклузија на деца со посебни потреби

bullet

Информациска комуникациска технологија во образованието

bullet

Граѓанско образование

bullet

Идентификација на надарени деца

bullet

Хартијата не старее

                 Преку овие проекти се унапредува и подобрува квалитетот на наставниот процес, стручно се усовршува  наставниот кадар, се подобрува атмосферата во училницата ,  се зголемува мотивацијата за работа кај учениците , се поттикнува тимската и групната работа.

                 Остварувањето на сите овие цели педагогот и психологот ги остваруваат со постојани контакти, соработка и комуникација  со учениците наставниот кадар и родителите.

bulletДИРЕКТОР
bulletНАСТАВНИЦИ
bullet ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]