ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

bulletДИРЕКТОР
bulletНАСТАВНИЦИ
bullet ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

ИЗВАДОЦИ ОД ГОДИШНАТА ПРОГРАМА

за воспитно-образовната работа на училиштето

за учебната 2003/2004 година

1. Најопшти податоци за училиштето

        Основното училиште "Јан Амос Коменски" - Скопје, е сместено на улица Варшавска бр.23 во населбата Тафталиџе 1, општина Карпош, изградено е по земјотресот во 1963 година како подарок од Чехословачка, а со работа започна во април 1964 година. Во него се школуваат ученици од 1-8 одделение воглавно опфатени од реонот на училиштето. Училиштето е составено од пет монтажни, лесонитни и дрвени бараки, независни и неповрзани една со друга и фискултурна сала,  изградена подоцна

         Училиштето има простран двор , со зелени површини и дрвја. Застапени се најпотребните спортски терени, кои максимално се користат во наставата. Нив ги користат и младите од населбата.

3. Појдовни основи за планирање на дејноста, за изготвување

    на Годишната програма за работа на училиштето

        При изработка на Годишната програма за работа на училиштето, појдовни основи се: Законот за основно образование, План и програми за воспитно-образовната дејност на основното училиште, Основно образование - содржини и организација на воспитно-образовната дејност, Подзаконските акти за основно образование

4. Реализација на дејноста на училиштето во предходната учебна година

Она што е карактеристично за ОУ Јан Амос Коменски - Скопје, се промените што успешно започнаа да се реализираат во училиштето во насока на осовременување на наставата и демократизација на училиштето. Почнувајќи од 1995 година училиштето е меѓу првите неколку училишта што се вклучи во повеќе проекти како резултат на започнатите реформи во Република Македонија:

bullet

Придонесот на проектите се огледа во унапредување на наставниот процес и во фактот дека поголемиот дел од колективот се стекна со стручни знаења и повисоки стандарди на професионализам.

bullet

Училишната клима постепено се менува во насока на поголема отвореност и рамноправност,  зголемена толеранција, градење на  заемно почитување во односите меѓу наставниците, меѓу наставниците и учениците како и со родителите и поефикасно функционирање на училиштето во целина.

bullet

Резултатите од досегашната работа на проектите покажуваат дека зајакнувањето на децата за рамноправно учество во животот на заедницата во голема мера се потпира врз развојот на нивната самодоверба, умешноста во снаоѓање во нови ситуации, како и осетливоста за другите и светот во кој живеат.

          Еден од главните принципи врз основа на кој се градеше работата на училиштето во изминатата учебна година беше демократското раководење со мож-ност на учество на наставниците и вработените во донесувањето на одлуки. Заедничкото учество на наставниците во планирањето и креирањето на активностите беше значаен услов за постигнување на успешни резултати во реализацијата на планираното.

          Училиштето постави високи цели во поглед на стручното усовршување на наставниците. Беа организирани стручни состаноци и практични работилници во рамки на училиштето. Континуираната и интензивната обука придонесе до значителен напредок во поттикнување и мотивирање на професионалниот развој кај наставниците. Зајакната беше тимската работа. Посетувани беа и семинари во организација на Бирото за развој на образованието.

5. Приоритети и тежишни  задачи за работа на училиштето

При согледување на работата на училиштето и направените анализи на крајот на учебната година се констатира дека оценувањето на знаењата на учениците преставува проблем со кои што оваа учебна година ќе треба сериозно да се занимава со поставување на повисоки критериуми на знаење.

Исто така се констатира дека и во оваа учебна година треба да се продолжи со развој на следните подрачја од животот на училиштето:

bullet

Организација и раководење на работата во училиштето;

bullet

Подобрување на условите за работа во поглед на материјално-техничко опремување и унапредување на физичката околина на училиштето;

bullet

Професионален развој на училиштето, унапредување на наставата и осовременување на наставниот процес;

bullet

Стручно усовршување на наставниците;

bullet

Создавање на добра клима и атмосфера во училиштето;

        За успешно реализирање на програмските цели и задачи, и во оваа учебна година, посебно внимание ќе се посвети на планирањето на наставата и оценувањето на постигнатите резултати. Во таа насока, ќе бидат реа-лизирани следните конкретни задачи:

bullet

         по сите наставни предмети што ќе се изучуваат, навреме ќе се изра-ботат годишни глобални и тематски планови;

bullet

        посебно внимание ќе се посвети на конкретизацијата на образовните, воспитните и функционалните цели, во рамките на одделни програмски содржини и наставни единици;

bullet

         ќе се организираат практични предавања и часови, со примена на ме-тоди и средства за проверка, утврдување  и систематизација на стекнатите знаења;

bullet

         на планот на унапредување на наставата, стручните активи кон-тинуирано ќе работат врз реализирање на плановите и програмите за воспитно-образовните и други подрачја од наставата;

bullet

         ќе се работи на поттикнување на наставниците за самостојно и стручо издигнување и соработка во стручниот печат;

bullet

         следење и набавка на стручна и друга педагошко-психолошка литература, со тенденција за повисок квалитет во работата;

bullet

         збогатување на книжниот фонд на училишната библиотека со стручна литература;

bullet

         учество на семинари, советувања и симпозиуми, во организација на Биротот за развој на образованието и други структури.

        Известувањето за постигнатите резултати во наставата и во другите подрачја од дејноста ќе се врши во текот на втората недела од ноември, на полугодие, втората недела од април и на крајот од учебната година. Врз основа на податоците што ќе бидат прибрани со следењето на оценувањето, на крајот од првото полугодие, односно на крајот од годината, ќе биде изготвен детален Извештај со целосна анализа на планирањето, изведувањето на наставата и оценување на постигнатите резултати.

Следење и вреднување на наставниците

За успешно остварување на програмските цели и задачи, посебно внимание ќе се посвети на следењето и вреднувањето на реализацијата на воспитно-образовната работа.

Во текот на учебната година ќе се следи:

bullet

стручната оспособеност за предметното подрачје и пренесување на знаењата,

bullet

ефективност во планирањето,

bullet

дефинирање и остварување на образовните, воспитните и функционалните цели на наставата

bullet

стратегии во работата ( методи и форми),

bullet

интеракцијата меѓу наставникот и учениците,

bullet

оспособеност за диференцијација,

bullet

високи очекувања пред учениците,

bullet

користење на материјали и организациони стратегии,

bullet

ефективно раководење и добра дисциплина на часовите,

bullet

ефективно користење на времето и ресурсите

bullet

мотивираност за внесување на иновации во својата работа

bullet

учество во училишни проекти

   Маја Старова, Директор

bulletДИРЕКТОР
bulletНАСТАВНИЦИ
bullet ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]