ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОР

     ПОЧЕТНА

 

 

Вработени
Правилник
Куќен ред
ИКТ во наставата
Нашиот патронат
Посебни денови
Фото галерија
Уметничка галерија
Проекти
Секции
Ученички активности
Наставнички совет
Совет на родители
Ние веруваме во...
Наставни програми
Почетна

 

bulletДИРЕКТОР
bulletНАСТАВНИЦИ
bullet ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

Програма за работа на директорот

      

        Директорот како организатор и креатор на целокупната работа во учи-лиштето, во оваа учебна година своето внимание и ангажман ќе ги посвети на следните подрачја:

        1. Организациони подготовки за почеток на учебната година (8ми и 9ти месец)

        2. Професионален развој на училиштето и унапредување на  наставата (8ми до 6ти месец)

        3. Изготвување на годишна програма за работа на училиштето (8ми и 9ти мес.)

        4. Организирање на наставниците за учество на стручно-педагошки

            семинари и организирање на интерни семинари (од 8ми до 5ти месец)

        5. Насоки за изработка на годишни планови за работа по наставни

            подрачја и воннаставни активности ( 8ми и 9ти месец )

       6. Работа со стручните и други органи во училиштето (од 9ти до 6ти  месец)

        7. Работа на унапредување на атмосферата во училиштето

       8. Административно-техничка работа во училиштето (8ми и 6ти месец)

        9. Соработка со учениците и ученичките организации (од 9ти до 6ти месец)

        10.Заложби за подобрување на материјалните и просторни услови за работа во училиштето.

За оваа учебна година директорот ги предвидува следните задачи:

bullet

Следење на напредувањето на професионалниот развој кај наставниците.

bullet

Следење на напредувањето на учениците со постојано присуство во училница,  набљудување и проценка на нивната работа, се следи односот на учениците кон работата колку се мотивирани за работа, колку се независни во работата, следење на развојот на нивните способности.

bullet

Следење и вреднување на ефектите на активното учење ( како се реализираат активните методи, на кои тешкотии се наидува, идентификување на работите што би требало да се променат за да се зголемат ефектите).

bullet

Следење на мотивираноста на наставниците како критичен момент за успешност на проектите.

За оваа учебна година изработен е инструмент за следење на наставните часови, според наведените клучни моменти од наставниот процес како фокус на внимание.

bullet

Односи со децата

bullet

присност со децата

bullet

способност за комуникација

bullet

организација на однесувањето

bullet

Организација на училницата

bullet

организација на ентериерот/ извори

bullet

оценување на продуктите на учениците

bullet

подршка во учењето и наставата

bullet

Учење и предавање

bullet

квалитет на планирањето/подготовката, јасни цели

bullet

интересна и сигурна работа

bullet

мотивираност на учениците

bullet

структура и темпо во организација  на часот

bullet

користење на пофалби

bullet

соодветни пристапи на предавање-организација

bullet

диференцијација/рангирање на учениците според способностите

bullet

напредување и континуитет

bullet

очекувања од севкупната работа

bullet

оценување/забелешки

    Директорот е должен да реализира и други работни задачи, на пример:

bullet

         да решава низа персонални прашања за пополнување на упразнети работни места

bullet

        да соработува со Училишниот одбор и Советот на родители;

bullet

        да соработува со други училишта во општината и градот, заради размена на искуства;

bullet

         да учествува на семинари и советувања во организација на ПЗМ и други стручни институции

bullet

        да учествува во работата на Активот на директори при општина "Центар"

При реализација на планот и програмата на директорот, ќе се почитуваат и сугестиите од Бирото за развој на образованието на Македонија.

bulletДИРЕКТОР
bulletНАСТАВНИЦИ
bullet ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ
bulletГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

 

  ПОЧЕТНА

[Вработени] [Правилник] [Куќен ред] [ИКТ во наставата] [Нашиот патронат] [Посебни денови] [Фото галерија] [Уметничка галерија] [Проекти] [Секции] [Ученички активности] [Наставнички совет] [Совет на родители] [Ние веруваме во...] [Наставни програми] [Почетна]